Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hulpmetboetes.nl per 01 januari 2024

Alle werkzaamheden van Hulpmetboetes.nl worden uitgevoerd conform de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hulpmetboetes.nl, zomede op aan ons verstrekte opdrachten.

 1. Hulpmetboetes.nl is onder de naam Verbo Juridisch Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 60298359. Onder deze handelsnaam vallen ook de handelsnamen Verbo Juridisch Advies en WozOmlaag.nl.
 2. Een Wet Mulder verkeersboete (M) bezwaren is in zijn geheel gratis. Hulpmetboetes.nl krijgt haar kosten door de overheid vergoed op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht onder B1.
 3. Hulpmetboetes.nl heeft het recht aan hem verstrekte opdrachten niet in behandeling te nemen en/of te weigeren. Bij opdrachten waarvan de resterende bezwaar- of beroepstermijn minder dan tien dagen bedraagt, kan niet worden gegarandeerd dat tijdig bezwaar/beroep kan worden ingesteld door Hulpmetboetes.nl. Hulpmetboetes.nl hoeft geen opgaaf van reden te verstrekken voor de weigering.
 4. Een procedure in het kader van het bezwaren van verkeersboetes (M) is kosteloos.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra Hulpmetboetes.nl per e-mail, sms, whatsapp of per telefoon laat weten de opdracht te accepteren.
 6. Opdrachtgever ziet middels het indienen van een zaak via internet af van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen die geldt voor aankopen via internet, aangezien het om zakelijke dienstverlening gaat, waarbij termijnen essentieel zijn.
 7. Hulpmetboetes.nl is zelfstandig bevoegd om in elk stadium het bezwaar of beroep niet voor te zetten en/of in te trekken.
 8. Een overeenkomst met Hulpmetboetes.nl brengt geen resultaatverplichting zijdens Hulpmetboetes.nl met zich mee. Hulpmetboetes.nl zal zich -mede gelet op het eigen beloningsmodel- er volledig voor inzetten een voor de opdrachtgever zo bevredigend mogelijk resultaat te behalen, maar kan dit vanzelfsprekend niet garanderen.
 9. De aansprakelijkheid van Hulpmetboetes.nl is uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg is van opzet of grove schuld van Hulpmetboetes.nl. De aansprakelijkheid van Hulpmetboetes.nl beperkt tot ten hoogste €110,- euro per zaak.
 10. Hulpmetboetes.nl is gedurende de overeenkomst bevoegd namens de opdrachtgever ten aanzien van de boete waar de overeenkomst op ziet alle (rechts)handelingen te verrichten die Hulpmetboetes.nl nodig acht; daaronder moet in elk geval worden begrepen het instellen van administratief beroep, het maken van bezwaar, het instellen van beroep bij de rechtbank/kantonrechter, het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof en het inzetten van alle middelen rechtens, zomede het opvragen van stukken bij overheidsinstanties op grond van de Wet Open Overheid (Woo) dan wel op grond van een andere wet en het voeren van (gerechtelijke) procedures die daaruit voortvloeien, in de ruimste zin. Bij verkeersboetes (M) is het instellen van beroep gratis bij de rechtbank.
 11. In het kader van de overeenkomst door overheidslichamen en/of publiekrechtelijke rechtspersonen en/of bestuursorganen ontvangen en/of te betalen vergoedingen en/of dwangsommen komen uitsluitend Hulpmetboetes.nl toe, tenzij anders is overeengekomen. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Hulpmetboetes.nl verschuldigd. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Hulpmetboetes.nl verschuldigd, binnen twee weken na ontvangst te voldoen aan Hulpmetboetes.nl. De opdrachtgever als kentekenhouder is en blijft verantwoordelijk voor de juiste uitbetaling van proceskosten aan Hulpmetboetes.nl, ook als deze bijvoorbeeld worden uitbetaald aan een leasemaatschappij die opdrachtgever heeft gemachtigd bezwaar aan te tekenen. De proceskosten worden door het CJIB op IBAN uitbetaald van de kentekenhouder. Bij het niet voldoen aan het uitbetalen van de proceskosten aan Hulpmetboetes.nl, wordt deze vergoeding via gerechtelijk weg gevorderd bij opdrachtgever.
 12. Mochten vergoedingen bestemd voor opdrachtgever op rekening van Hulpmetboetes.nl worden overgemaakt, dan zal Hulpmetboetes.nl deze vergoeding binnen twee weken retourneren aan opdrachtgever.
 13. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst te ontbinden bij Wet Mulder zaken (verkeersboetes), strafbeschikkingen, Woz zaken en naheffingsaanslagen. Dit is enkel mogelijk tegen vergoeding van de door Hulpmetboetes.nl gemaakte uren. Deze uren zijn forfaitair geregeld. De vaste kosten bedragen hiervoor €300,- exclusief btw. Dit geldt ook in de gevallen waarbij opdrachtgever heeft verzuimd de juiste informatie door te geven aan Hulpmetboetes.nl, waardoor een zaak verloren gaat. Deze kosten gelden ook bij het onjuist handelen van opdrachtgever, waardoor een bezwaar, beroep of hoger beroepschrift verloren gaat. Te denken valt aan het niet tijdig en juist betalen van de verkeersboete (“zekerheid stellen”). Hulpmetboetes.nl krijgt in deze gevallen de kosten niet vergoed op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht.
 14. De opdrachtgever dient op eerste verzoek een schriftelijke machtiging tijdig en correct te retourneren. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever aan Hulpmetboetes.nl verschuldigd het bedrag genoemd in lid 13.
 15. Bij het vernietigen van een opgelegde CJIB verhoging op verzoek van opdrachtgever (eerste of tweede verhoging) door Hulpmetboetes.nl, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 25% van de eerste of tweede verhoging. Het bezwaren van de verkeersboete na de vernietiging van de verhoging is zoals gesteld in lid 4 kosteloos.
 16. Opdrachtgever stemt bij het vernietigen van een verhoging door het CJIB in met een bezwaarprocedure, uitgevoerd door Hulpmetboetes.nl. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever de kosten verschuldigd zoals vermeld in lid 12.
 17. Het is uitdrukkelijk verboden om producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Hulpmetboetes.nl , een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Hulpmetboetes.nl.
 18. Hulpmetboetes.nl heeft geen openbaar kantoor. Hulpmetboetes.nl is te bereiken middels telefoon op nummer 06-81562262 of per e-mail: info@hulpmetboetes.nl. Het is mogelijk een afspraak te plannen aan het adres van Hulpmetboetes.nl. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht (€110,- per uur excl. btw).
 19. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Hulpmetboetes.nl en gelden vanaf 01 januari 2024 op alle producten van Hulpmetboetes.nl. Bij ondertekening van de machtiging gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Algemene voorwaarden Hulpmetboetes.nl per 01 januari 2020

Alle werkzaamheden van Hulpmetboetes.nl worden uitgevoerd conform de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hulpmetboetes.nl, zomede op aan ons verstrekte opdrachten.

 1. Hulpmetboetes.nl is onder de naam Verbo Juridisch Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 60298359. Onder deze handelsnaam vallen ook de handelsnamen Verbo Juridisch Advies en WozOmlaag.nl.
 2. Een Wet Mulder verkeersboete (M) bezwaren is in zijn geheel gratis. Hulpmetboetes.nl krijgt haar kosten door de overheid vergoed op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht onder B1.
 3. Hulpmetboetes.nl heeft het recht aan hem verstrekte opdrachten niet in behandeling te nemen en/of te weigeren. Bij opdrachten waarvan de resterende bezwaar- of beroepstermijn minder dan tien dagen bedraagt, kan niet worden gegarandeerd dat tijdig bezwaar/beroep kan worden ingesteld door Hulpmetboetes.nl .
 4. Een procedure in het kader van het bezwaren van verkeersboetes (M) is kosteloos.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra Hulpmetboetes.nl per e-mail, sms, whatsapp of per telefoon laat weten de opdracht te accepteren.
 6. Opdrachtgever ziet middels het indienen van een zaak via internet af van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen die geldt voor aankopen via internet, aangezien het om zakelijke dienstverlening gaat, waarbij termijnen essentieel zijn.
 7. Hulpmetboetes.nl is zelfstandig bevoegd om in elk stadium het bezwaar of beroep niet voor te zetten en/of in te trekken.
 8. Een overeenkomst met Hulpmetboetes.nl brengt geen resultaatverplichting zijdens Hulpmetboetes.nl met zich mee. Hulpmetboetes.nl zal zich -mede gelet op het eigen beloningsmodel- er volledig voor inzetten een voor de opdrachtgever zo bevredigend mogelijk resultaat te behalen, maar kan dit vanzelfsprekend niet garanderen.
 9. De aansprakelijkheid van Hulpmetboetes.nl is uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg is van opzet of grove schuld van Hulpmetboetes.nl. De aansprakelijkheid van Hulpmetboetes.nl beperkt tot ten hoogste €110,- euro per zaak.
 10. Hulpmetboetes.nl is gedurende de overeenkomst bevoegd namens de opdrachtgever ten aanzien van de boete waar de overeenkomst op ziet alle (rechts)handelingen te verrichten die Hulpmetboetes.nl nodig acht; daaronder moet in elk geval worden begrepen het instellen van administratief beroep, het maken van bezwaar, het instellen van beroep bij de rechtbank/kantonrechter, het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof en het inzetten van alle middelen rechtens, zomede het opvragen van stukken bij overheidsinstanties op grond van de Wet Open Overheid (Woo) dan wel op grond van een andere wet en het voeren van (gerechtelijke) procedures die daaruit voortvloeien, in de ruimste zin. Bij verkeersboetes (M) is het instellen van beroep gratis bij de rechtbank.
 11. In het kader van de overeenkomst door overheidslichamen en/of publiekrechtelijke rechtspersonen en/of bestuursorganen ontvangen en/of te betalen vergoedingen en/of dwangsommen komen uitsluitend Hulpmetboetes.nl toe, tenzij anders is overeengekomen. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Hulpmetboetes.nl verschuldigd. Indien deze vergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald, dan is de opdrachtgever deze bedragen volledig en direct aan Hulpmetboetes.nl verschuldigd, binnen twee weken na ontvangst te voldoen aan Hulpmetboetes.nl. De opdrachtgever als kentekenhouder is en blijft verantwoordelijk voor de juiste uitbetaling van proceskosten aan Hulpmetboetes.nl, ook als deze bijvoorbeeld worden uitbetaald aan een leasemaatschappij die opdrachtgever heeft gemachtigd bezwaar aan te tekenen. De proceskosten worden door het CJIB op IBAN uitbetaald van de kentekenhouder. Bij het niet voldoen aan het uitbetalen van de proceskosten aan Hulpmetboetes.nl, wordt deze vergoeding via gerechtelijk weg gevorderd bij opdrachtgever.
 12. Mochten vergoedingen bestemd voor opdrachtgever op rekening van Hulpmetboetes.nl worden overgemaakt, dan zal Hulpmetboetes.nl deze vergoeding binnen twee weken retourneren aan opdrachtgever.
 13. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst te ontbinden bij Wet Mulder zaken (verkeersboetes), strafbeschikkingen, Woz zaken en naheffingsaanslagen. Dit is enkel mogelijk tegen vergoeding van de door Hulpmetboetes.nl gemaakte uren. Deze uren zijn forfaitair geregeld. De vaste kosten bedragen hiervoor €300,- exclusief btw. Dit geldt ook in de gevallen waarbij opdrachtgever heeft verzuimd de juiste informatie door te geven aan Hulpmetboetes.nl, waardoor een zaak verloren gaat. Deze kosten gelden ook bij het onjuist handelen van opdrachtgever, waardoor een bezwaar, beroep of hoger beroepschrift verloren gaat. Te denken valt aan het niet tijdig en juist betalen van de verkeersboete (“zekerheid stellen”). Hulpmetboetes.nl krijgt in deze gevallen de kosten niet vergoed op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht.
 14. De opdrachtgever dient op eerste verzoek een schriftelijke machtiging tijdig en correct te retourneren. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever aan Hulpmetboetes.nl verschuldigd het bedrag genoemd in lid 13.
 15. Bij het vernietigen van een opgelegde CJIB verhoging op verzoek van opdrachtgever (eerste of tweede verhoging) door Hulpmetboetes.nl, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50% van de eerste of tweede verhoging. Het bezwaren van de verkeersboete na de vernietiging van de verhoging is zoals gesteld in lid 4 kosteloos.
 16. Opdrachtgever stemt bij het vernietigen van een verhoging door het CJIB in met een bezwaarprocedure, uitgevoerd door Hulpmetboetes.nl. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever de kosten verschuldigd zoals vermeld in lid 12.
 17. Het is uitdrukkelijk verboden om producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Hulpmetboetes.nl , een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Hulpmetboetes.nl.
 18. Hulpmetboetes.nl heeft geen openbaar kantoor. Hulpmetboetes.nl is te bereiken middels telefoon op nummer 084-8725560, 06-81562262 of per e-mail: info@hulpmetboetes.nl. Het is mogelijk een afspraak te plannen aan het adres van Hulpmetboetes.nl. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht (€110,- per uur excl. btw).
 19. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Hulpmetboetes.nl en gelden vanaf 01 januari 2020 op alle producten van Hulpmetboetes.nl. Bij ondertekening van de machtiging gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.