Machtiging

Machtiging

Onderstaande volmachtgever, machtigt hierbij de heer F. Eggink, BBA. BC. AD, h.o.d.n. Hulpmetboetes.nl onderdeel van Verbo Juridisch Advies, en al haar medewerkers en door Verbo Juridisch Advies aangewezen personen om hem of haar te vertegenwoordigen en alle handelingen te verrichten teneinde geschillen in rechte te bestrijden alsmede al hetgeen daartoe door gemachtigde noodzakelijk wordt geacht, waaronder het aanwenden van rechtsmiddelen en het opvragen van gegevens, bijvoorbeeld op grond van de Wet openbaarheid van bestuur of middels een kennisnemingverzoek in de zin van de Wet Politiegegevens en/of de Wet bescherming persoonsgegevens of de Wahv, het bij weigering voeren van gerechtelijke procedures deze gegevens alsnog te verkrijgen en, indien relevant, het aannemen van bedragen voor proceskosten en griffierechten, alles in het ruimste zin van het woord.

Verbo Juridisch Advies is tevens gemachtigd om zo nodig derden in te schakelen en hen volmacht te verlenen om de in deze machtiging genoemde bevoegdheden op gelijke wijze uit te oefenen. Middels ondertekening van deze machtiging gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.